WELCOME TO BOVINE ONLINE!

中国数据

中国数据

各地区肉牛饲养规模场(户)数情况(个),2020年 地区 年出栏1~9头场(户)数 年出栏10~49头场(户)数 年出栏50~99头场(户)数 年出栏100~499头场(户)数 年出栏500~999头场(户)数 年出栏1000头以上场(户)数 全国总计 7,075,103 405,751 65,862 20,632 2,207 782 北京 250 116 33 31 5 2 天津 1,785 1,623 313 212 16 11 河北 19,519 27,767 3,067 1,2 ...

全国肉牛饲养规模变化情况(2018,2019,2020;单位:%) 项目 2020年 2019年 2018年 年出栏1~9头 47.6 50.9 53.0 年出栏10~49头 22.8 21.7 21.1 年出栏50~99头 10.9 9.8 9.1 年出栏100~499头 11.1 10.0 9.8 年出栏500~999头 3.5 3.3 3.2 年出栏1000头以上 4.1 4.3 3.9 信息来源:中国畜牧兽医统计2020(全国畜牧总站编写) ...

1、全国肉牛生产及增长情况(2020年,单位:万头) 2020年末存栏 2019年末存栏 增加量 7685.1 6998.0 687.0,  9.8% 信息来源:中国畜牧兽医统计2020(全国畜牧总站编写) 2、全国各地区肉牛年末存栏量及牛肉产量(2020年) 地区 肉牛年末存栏量(万头) 牛肉产量(万吨) 全国总计 7685.1 672.4 北京 2.4 0.4 天津 17.4 2.7 河北 222.5 55.6 山西 79.3 7.4 内 ...

全国牛肉产量及人口平均的产量(截止2020年)   年份 牛肉产量(万吨) 人口平均的产量(千克/人) 1979 23.0 0.2 1980 26.9 0.3 1985 46.7 0.4 1990 125.6 1.1 1991 153.5 1.3 1992 180.3 1.5 1993 233.6 2.0 1994 327.0 2.7 1995 298.5 2.5 1996 355.7 2.9 1997 440.9 3.6 ...

                                                               单位% 年份 猪肉 牛肉 羊肉 禽肉 其他 1985 85.9 2.4 3.1 8.3 0.3 1986 85.0 2.8 2.9 8.9 0.4 1987 82.8 3.6 3.2 9.9 0.5 1988 81.4 3.9 3.2 11.1 0.5 1989 80.8 4.1 3.7 10.7 0.8 1990 79.8 4. ...

项目 2016年 2015年 2014年 年出栏1~9头 53.4% 53.9% 54.6% 年出栏10~49头 18.6% 18.1% 17.8% 年出栏50~99头 10.5% 11.0% 10.2% 年出栏100~499头 10.0% 10.2% 10.3% 年出栏500~999头 3.9% 3.8% 3.7% 年出栏1000头以上 3.6% 3.5% 3.4%   数据来源:中国畜牧业统计2016 ...

地区 存栏量(万头) 全国统计 7441.0 北京 4.8 天津 14.9 河北 169.4 山西 46.5 内蒙古 444.8 辽宁 358.3 吉林 400.4 黑龙江 315.2 上海 0 江苏 9.0 浙江 9.5 安徽 144.1 福建 34.3 江西 262.2 山东 326.5 河南 620.8 湖北 238.2 湖南 352.4 ...

数据来源:农业农村部 ...

单位:万头 年度* 总存栏牛① 肉用牛② 役牛② 奶牛 水牛总数 总出栏牛① 1949 4393.6 NA 3375.2 12 1018.4 NA 1950 4810.3 NA 3718.8 NA 1091.5 NA 1951 5208.8 NA 4061.9 NA 1146.9 NA 1952 5660 NA 4496 NA 1164 NA 1953 6008.3 NA 4792.3 NA 1216 NA 1954 6362.3 NA 511 ...